Nolikums

„STIPRO SKRĒJIENS”

NOLIKUMS 2018

 Veicot trasi pastāv potenciāls risks gūt traumas! Nepārvērtējiet savas spējas un atcerieties, ka sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu rīcību un veselību veicot trasi.

 1. Sacensību mērķi:
 • Veicināt veselīgu dzīvesveidu, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku;
 • Veicināt plašam cilvēku lokam pieejamu izturības sacensību tradīcijas Latvijā, kuru galvenais mērķis ir pārbaudīt savu gribasspēku un īsto spēju robežu;
 • Iesaistīt sacensībās maksimāli daudz dalībnieku, tā realizējot mērķi par veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu;
 • Izveidot projektu, kurā iesaistās dažādas sagatavotības pakāpes dalībnieki, darba kolektīvi (izmantojot skrējienu kā komandas saliedēšanas pasākumu);

      2. Vadība:

 • “Stipro skrējienu” rīko SIA “Stipriem Events & Media” (turpmāk tekstā Organizatori), sadarbojoties ar biedrībām “Stiprinieku republika” un “Ikšķiles sporta klubs”.
 1. Sacensības:
 • “Stipro skrējiens” ir starptautiskas atraktīvas sacensības, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus. Sacensības notiek brīvā dabā.
 • Tās ierīkošanā tiek izmantoti gan dabīgie, gan mākslīgi radīti šķēršļi.
 • Trase ir marķēta visā tās garumā.

      4. Norises vieta un laiks:

 • “Stipro skrējiens” notiek 2018.gada 5.maijā, atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs”, Rembates pag., Ķeguma novadā.
 • Starta vieta atpūtas un sporta komplekss “Zelta Zirgs”.
 • Sacensību programma:

 

 • Ierašanās un reģistrācija individ. dalībniekiem: 09:00 -12:45
 • Ierašanās un reģistrācija komandām                    10:00 – 14:00
 • Iesildīšanās:                                                                        10:35
 • Starts – “Izlūku skrējiens” 5 km (No 16.g.):                  11:00
 • Iesildīšanās:                                                                        11:35
 • Starts – “Ģimeņu skrējiens” 5 km (No 12.g.):               12:00
 • Iesildīšanās:                                                                        12:45
 • Starts – “Stipro skrējiens” 10 km avangards – sievietes:         13:00
 • Starts – “Stipro skrējiens” 10 km sievietes:                   13:15
 • Apbalvošana 5 km grupām:                                             13:30
 • Iesildīšanās:                                                                        13:45
 • Starts – “Stipro skrējiens” 10 km avangards – vīrieši:              14:00
 • Starts – “Stipro skrējiens” 10 km vīrieši:                       14:15
 • Iesildīšanās:                                                                        15:15
 • Starts – “Stipro skrējiens” 10 km avangards – komandas:      15:30
 • Starts – “Stipro skrējiens” 10 km komandas:               15:50
 • Kontrollaika beigas:                                                          18:20
 • Apbalvošana 10 km grupām:                                           18:30

* Sacensību programma var tikt mainīta, atkarībā no dalībnieku skaita. 

 

      5. Distance:

 • Sacensības notiek marķētā trasē un nav vērtējamas kā klasiskās skriešanas krosa sacensības;
 • Trases garums ir līdz 10 kilometri. Trasē ir izteikts reljefs un tajā atrodas vairāk kā 35 mākslīgi un dabiski veidoti šķēršļi.
 • Paredzētais laiks trases veikšanai ātrākajam dalībniekam ir mazāk kā 1 stunda. Sacensību kontrollaiks ir 2h 30 min.
 • Dalībniekiem strikti jāievēro distance. Ja kādu apstākļu dēļ dalībnieks iziet ārpus trases, tam jāatgriežas trasē precīzi tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu (apledojums un tml.) vai citu objektīvu iemeslu dēļ trase un šķēršļi var tikt mainīti. Atsevišķi šķēršļi var tikt atcelti.
 • Distances tiek dalītas šādi:
 • “Ģimeņu skrējiens” (No 12.g.) – 5 km
 • “Izlūku skrējiens” (No 16.g.) – 5 km
 • “Stipro skrējiens” – 10 km

      6. Dalībnieki:

 • Sacensības notiek sekojošās grupās:
 • Dalībniekiem, kas vēlas startēt “Stipro skrējiena” 10 km distancē, bet ir jaunāki par 18 gadu vecumu nepieciešams –  notariāli apstiprināta vecāku atļauja piedalīties rīkotajās Sacensībās, kā arī kādam no vecākiem/aizbildņiem ir jāatrodas pasākuma teritorijā.
 • Dalībai sacensībās, “Stipro skrējiena” 10 km distancē var pieteikties jebkura persona, kura sacensību dienā ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu, “Izlūku skrējienam” var pieteikties persona, kura ir sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu, bet “Ģimeņu skrējienam” var pieteikties dalībnieki vecumā no 12 gadiem (Bērni vecumā līdz 16 gadiem var piedalīties pilngadīgas atbildīgās personas pavadībā).
 • “Ģimeņu skrējiens” (No 12.g.) 5 km
 • Individuāli – “Izlūku skrējiens” (No 16.g.) 5 km
 • Individuāli “Stipro skrējiens” Sieviešu grupa 10 km
 • Individuāli “Stipro skrējiens” Vīriešu grupa 10 km
 • Komandas “Stipro skrējiens” 10 km
 • Avangards – 10 km skrējienā sieviešu, vīriešu un komandu grupā kā pirmie startēs “Avangards”, kas startēs 15 – 20 min ātrāk kā pārējie šīs grupas dalībnieki. “Avangards” skrien ar čipiem, cīnās par naudas balvām un labākie iegūst iespēju kvalificēties Obstacle Course Racing Pasaules čempionātam.

* “Stipro skrējiens”  orientējošā distance 10  km. Līdz 35 dabīgi un mākslīgi veidoti šķēršļi, ūdens šķēršļi, dubļu šķēršļi, spēka un izturības pārbaudoši šķēršļi.

* Izlūku skrējiens” un “Ģimeņu skrējiens” – orientējošā distance 5 km, mazāk un vienkāršāki šķēršļi iespējami dubļu šķēršļi. “Ģimeņu skrējienā” bērniem no 12. – 16.g. jāskrien kopā ar kādu pieaugušo.  Trase bez dziļiem un lieliem ūdens šķēršļiem, pamatā jāpārvar dabīgi un mākslīgi veidotie šķēršļi (Sapieri, klasītes, sienas, ķīpu krāvumi, spoles utt.)

 • Sieviešu un vīriešu grupās dalībnieki startē individuāli.
 • Komandu grupā dalībnieki startē 4 cilvēku komandā. Obligāti jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem.
 • Personīgi parakstoties uz Dalībnieka Reģistrācijas apliecības, dalībnieks apliecina, ka:
 • piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
 • apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
 • viņš/-a pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tas ir atbilstošs sacensību distances veikšanai;
 • viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot;
 • par dalībnieku, kas nav pilngadīgs un startē “Izlūku skrējienā” vai “Ģimeņu skrējienā” atbildību uzņemas vecāki, vai likumīgie aizbildņi. “Ģimeņu skrējienā” vecāki vai likumīgā atbildīgā persona parakstās, ka dalībnieki vecumā no 12 – 16 g. startēs pilngadīgas personas pavadībā;
 • Ar parakstu uz dalībnieka reģistrācijas apliecības dalībnieks piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par dalībnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par dalībniekam. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Organizatoram.
 1. Reģistrācija:
  • Sacensībām var pieteikties internetā – www.stiproskrejiens.lv vai www.sacensibas.lv, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.
  • Piesakoties un veicot samaksu ar maksājumu karti vai internetbanku, dalībnieks tiek reģistrēts sacensībām nekavējoties.
  • Piesakoties un veicot samaksu ar pārskaitījumu, dalībnieks sacensībām tiek reģistrēts tikai pēc rēķina apmaksas. Reģistrējoties sacensībām, dalībniekam trīs dienu laikā jāpārskaita dalības maksa, pretējā gadījumā rēķins tiek anulēts un dalībniekam reģistrācija jāveic no jauna.
  • Reģistrāciju pasākumam var veikt dalībnieks personiski vai komandas kontaktpersona. Komandas kontaktpersona, reģistrējot komandas dalībniekus, uzņemas atbildību, ka informēs katru reģistrēto dalībnieku par pasākuma nolikumā minētajiem noteikumiem, it īpaši tiem, kas attiecas uz dalībnieku veselību un drošību.
  • Pēc veiksmīgas reģistrācijas dalībniekam uz norādīto e-pastu tiek atsūtīta “Dalībnieku Reģistrācijas apliecība”, kurā norādīts dalībniekam piešķirtais starta numurs. Dalībnieku Reģistrācijas apliecība ir jāizdrukā, jāparaksta un kopā ar personu apliecinošu dokumentu jāuzrāda Reģistrācijā sacensību dienā.
  • Visām summām tiek piemērota e-reģistrācijas maksa. Atsakoties no dalības e-reģistrācijas maksa netiek atgriezta. Ir iespējama dalības reģistrācija Stipro skrējiena birojā. Šajā gadījumā  e-reģistrācijas maksa tiek noteikta 30% apmērā no dalības maksas.
  • Dalības maksa tiek noteikta:

“ĢIMEŅU SKRĒJIENS” 5 KM (NO 12 G.)
19.12.-31.12.17. – 8 eur , ar atlaidi skolēniem līdz 16 g. – 6 eur
01.01.18.- 28.02.18. – 10 eur , ar atlaidi skolēniem līdz 16 g. – 8 eur
01.03.18.- 20.04.18. – 14 eur , ar atlaidi skolēniem līdz 16 g. – 10 eur
21.04.18. – 04.05.18. – 18 eur , ar atlaidi skolēniem līdz 16 g. – 12 eur
Pasākuma dienā – 30 eur, atlaides nav.

 “IZLŪKU SKRĒJIENS” 5KM (NO 16 G.)
19.12.-31.12.17. – 8 eur, ar atlaidi skolēniem, studentiem 6 eur
01.01.18.- 28.02.18. – 10 eur, ar atlaidi skolēniem, studentiem 8 eur
01.03.18.- 20.04.18. – 14 eur, ar atlaidi skolēniem, studentiem 11 eur
21.04.18. – 04.05.18. – 18 eur, ar atlaidi skolēniem, studentiem 15 eur
Pasākuma dienā – 30 eur, atlaides nav

“STIPRO SKRĒJIENS” 10KM – INDIVIDUĀLI SIEV., VĪR. (NO 18 G.)
19.12.-31.12.17. – 15 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 12 eur
01.01.18.- 28.02.18. – 20 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 17 eur
01.03.18.- 20.04.18. – 25 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 22 eur
21.04.18. – 04.05.18. – 30 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 26 eur
Pasākuma dienā – 45 eur, atlaides nav

“STIPRO SKRĒJIENS” 10KM – KOMANDAS (NO 18 G.)
19.12.-31.12.17. – 75 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 65 eur
01.01.18.- 28.02.18. – 89 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 79 eur
01.03.18.- 20.04.18. – 115 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 99 eur
21.04.18. – 04.05.18. – 139 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 119 eur

“STIPRO SKRĒJIENS” 10KM AVANGARDĀ SIEV., VĪR. (NO 18 G.)
19.12.-31.12.17. – 30 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 25 eur
01.01.18.- 28.02.18. – 35 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 30 eur
01.03.18.- 20.04.18. – 45 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 40 eur
21.04.18. – 04.05.18. – 50 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 45 eur

Pasākuma dienā – 60 eur, atlaides nav

 

“STIPRO SKRĒJIENS” 10KM AVANGARDĀ KOMANDĀM (NO 18 G.)
19.12.-31.12.17. – 135 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 105 eur
01.01.18.- 28.02.18. – 149 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 129 eur
01.03.18.- 20.04.18. – 195 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 175 eur
21.04.18. – 04.05.18. – 219 eur, ar atlaidi studentiem, karavīriem – 199 eur

 

E-reģistrācijas maksa:
līdz 5,00 – 0,50
līdz 10,00 – 0,75
līdz 15,00 – 1,00
līdz 20,00 – 1,50
līdz 25,00 – 2,00
līdz 30,00 – 2,50
līdz 35,00 – 3,00
līdz 45,00 – 4,00
līdz 55,00 – 5,00
utt. ar katriem nākamajiem 10 eur + 1 eur

*visām summām tiek piemērota e-reģistrācijas maksa.

 • Dalības maksas iekļauj:
 • dalībnieka numuru
 • dalībnieka laika sistēmas (rezultāta) nodrošinājumu
 • pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā
 • trases marķējumu, būvniecību, reģistrācijas un tiesnešu darbu
 • dzirdināšanas punktu trasē
 • noskalošanās iespēju pēc finiša
 • tējas punktu finišā
 • piemiņas medaļu visiem finišējušajiem dalībniekiem
 • auto stāvvietu
 • ģērbtuves
 • bezmaksas foto galeriju un video apskatu sacensību mājas lapā
 • un citus pasākuma organizatoriskos izdevumus
 1. Dalības maksu noteikumi:
 • Dalības maksa jāapmaksā trīs dienu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas.
 • Ja dalībnieks ir pieteicies un apmaksājis dalības maksu un atsakās no dalības līdz 01.03.2018. – dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, atsakoties līdz 05.04.2018. – dalības maksa tiek atmaksāta 50% apmērā, pārējos gadījumos dalības maksa netiek atmaksāta.
 • Visiem studentiem un skolēniem, kuriem ir studentu apliecība ar derīguma termiņu vismaz līdz sacensību dienai 05.05.2018., tiek piemērota atlaide dalības maksām visu pieteikšanās periodu individuālajās grupās. Komandai tiek piemērota atlaide, ja vismaz divi komandas dalībnieki ir studenti. Atlaide dalībai tiek piešķirta arī pensionāriem. Atlaide netiek piemērota uzņēmumu un organizāciju komandām (ja vien organizācija nav studentu apvienība vai augstskola) komandām. Studentu apliecības ir jāuzrāda sacensību dienā pie reģistrācijas. Atlaide netiek piemērota, ja dalībnieks jau ir reģistrējies un veicis pilnu dalības maksas apmaksu.
 • Visiem  zemessargiem un karavīriemtiek piemērota atlaide – norādot dienesta apliecības numuru. Dienesta apliecība ir jāuzrāda numuru izņemšanas vietā vai sacensību dienā pie reģistrācijas. Atlaide netiek piemērota, ja dalībnieks jau ir reģistrējies un veicis pilnu dalības maksas apmaksu.
 • Visiem dalībniekiem, kas veic reģistrāciju, sākot no 01.05.2018. un kā apmaksas veidu izvēlas “Rēķinu/pārskaitījumu”, obligāti ir jānosūta Organizatoriem maksājuma uzdevums par dalības maksas apmaksu uz e-pastu sacensibas@stipriem.lv, vai info@stipriem.lv , pretējā gadījumā reģistrācija sacensībām netiks apstiprināta.
 • Individuālo distanču dalībniekiem starta numuru nav iespējams nodot citai personai. Komandām ir iespēja veikt izmaiņas dalībnieku sastāvā, informējot par tām Organizatorus uz e-pastu sacensibas@stipriem.lv , vai info@stipriem.lv
 1. Čipu izņemšana – “Avangards” 10 km distancē:
 • Čips tiek izsniegts sacensību dienā atsevišķā teltī, tikai “Avangarda” dalībniekiem (atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs”).Čips sacensību dalībniekam tiek nodots lietošanā uz sacensību laiku un tas nav sacensību dalībnieka īpašums. Čips tiek izsniegts pret drošības naudu – 10 eur. Drošības naudu dalībnieki saņems atpakaļ pēc sacensībām, nododot savu čipu izsniegšanas teltī.
 • Katrs laika kontroles čips ir unikāls un derīgs tikai tam dalībniekam, kuram tas izsniegts. To nekādā veidā nedrīkst mainīt, nodot citai personai vai pārdot.
 • Laika kontroles čips ir jāpiestiprina pie potītes. Čipam jābūt stingri piestiprinātam, tas nedrīkst brīvi karāties.
 • Distances laikā jāievēro sacensību rīkotāju norādītais maršruts un distances koridors.
 • Pēc finiša laika kontroles čips jānodod čipu izsniegšanas teltī (reģistratūrā) Nododot čipu dalībnieks saņem atpakaļ iemaksāto drošības naudu.
 • Ja laika kontroles čips līdz sacensību beigām netiek nodots sacensību rīkotājiem, tad sacensību dalībniekam tiek anulēts sacensību rezultāts un netiek atgriezta drošības nauda.
 1. Svītrkodi (“Izlūku skrējiens”, “Ģimeņu skrējiens”, 10km dalībnieki, kas neskrien “Avangardā”):
 • Dalībnieka numurā ir iestrādāts svītrkods. Piestiprinot numuru, svītrkodu nedrīkst caurdurt ar adatām.
 • Finiša zonā laika tiesneši fiksēs rezultātu noskenējot svītrkodu. Pirms finiša vēlams numuru noskalot (aicinām izmantot trases pēdējo šķērsli (dīķi)) .
 • Dalībniekiem, kas finišēs bez numura netiks fiksēts rezultāts.
 1. Vērtēšana un apbalvošana:
 • Par sacensību uzvarētāju kļūst dalībnieks vai komanda, kurš/-a visātrāk veicis/-kusi distanci.
 • Uzvarētāji (“Avangarda” dalībnieki) 10 km skrējienā sieviešu, vīriešu un komandu grupā (1.-3.vieta) saņem diplomus, kausus un naudas balvas:
 • Individuālajās grupās naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas balvu fonds sadalās šādi:
VIETA SIEVIETES VĪRIEŠI
1.vieta 500 EUR 500 EUR
2.vieta 250 EUR 250 EUR
3.vieta 125 EUR 125 EUR
 • Uzvarētājiem komandu grupā naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas balvu fons sadalās šādi:
VIETA KOMANDAS
1.vieta 1500 EUR
2.vieta 800 EUR
3.vieta 400 EUR
 • “Stipro skrējiens 2018” (angl. „Strong Race 2018”) ir starptautiskas sacensības un uz visām naudas balvām ir attiecināms LATVIJAS REPUBLIKAS Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 • “Izlūku skrējiena” uzvarētāji (1. – 3.vieta) saņem diplomus un piemiņas balvas.
 • “Ģimenes skrējiena” dalībnieki saņem veicināšanas balvas.
 • Katrs sekmīgi trasi veikušais dalībnieks saņem medaļu.
 • Organizatori piešķirs balvas arī sekojošās nominācijās:
 • Cienījamākais (vecākais) dalībnieks/-ce (individ.)
 • Stiprākā augstskola 2018 (komandu)*
 • Stiprākā pašvaldība 2018 (komandu)*
 • Stiprākais uzņēmums 2018 (komandu)*

*Prioritāri tiek vērtētas “STIPRO SKRĒJIENS” 10 km  “Avangardā”. 

 1. Sodi:
  • 30 minūšu sods:
   • Par šķēršļa neveikšanu (Arī nepareiza šķēršļa veikšana ir tā neveikšana)*

*Ar šķēršļa aprakstiem iespējams iepazīties mēnesi pirms  sacensībām.

Diskvalifikācija:

 • Par jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību;
 • Ja komanda nefinišē 4 cilvēku sastāvā;
 • Ja dalībnieks skrējiena laikā skriešanai izmanto naglenes, futbola   bučus vai apavus ar jebkādiem citiem asumiem;
 • Par trases neveikšanu pilnā garumā vai neiekļaušanos sacensību kontrollaikā (2 h 30 min.)
 • Ja tiek izlaists trases posms – pārkāpjot pāri lentām un pārskrienot uz blakus ejošo trases posmu.

*Lai izvairītos no šādiem sodiem, vēlams skrējiena laikā sekot līdzi tiesnešu norādījumiem.

 1. Obligātais ekipējums:
 • Obligātā ekipējuma nav. Tiek rekomendēti sporta apavi, vēju necaurlaidīgas pieguļošas garās bikses un pieguļošs krekls / jaka ar garajām piedurknēm, cimdi.
 • Dalībnieka numuram jābūt piestiprinātam krūšu rajonā virs apģērba.
 • Dalībnieka čipam, pēc kura tiks fiksēts dalībnieka rezultāts, jābūt piestiprinātam pie potītes. Laika kontroles čipam jābūt stingri piestiprinātam, tas nedrīkst brīvi karāties. Dalībniekiem, kas finišēs bez čipa netiks fiksēts rezultāts.
 • Dalībnieku čips pēc finišēšanas obligāti jāatdod čipu izsniegšanas teltī. Čips jānodod arī tiem dalībniekiem, kas no sacensībām izstājas. Atdodot čipu dalībniekam tiks atgriezta drošības nauda. Sods par neatdotu čipu – anulēts rezultāts un neatgriezta drošības iemaksa.
 • Dalībniekiem kam uz numura ir svītrkods. Svītrkodu nedrīkst caurdurt ar adatām. Finiša zonā laika tiesneši fiksēs rezultātu noskenējot svītrkodu. Pirms finiša aicinām numuru noskalot (aicinām izmantot trases pēdējo šķērsli – (dīķi)) . Dalībniekiem, kas finišēs bez numura netiks fiksēts rezultāts.
 • Ieteicams izmantot līmlenti, lai nostiprinātu gan apģērbu, gan apavus.
 1. Serviss:
 • Organizatori sacensību dalībniekiem nodrošina nomazgāšanās iespēju, ģērbtuves, mantu glabātuvi un medicīnisko personālu, kurš sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.
 • Ģērbtuvju zona un dušas būs pieejamas tikai dalībniekiem, uzrādot sacensību numuru. Ģērbtuvēs aizliegts uzglabāt dokumentus, vērtslietas, mobilos telefonus un naudu. Organizatori neuzņemas atbildību par atstāto mantu saturu.
 1. Citi:
 • Ņemiet vērā, ka jūsu ekipējums (apģērbs, apavi) var tikt bojāts sacensību laikā.
 • Pirms starta noņemiet jebkāda veida rotaslietas, neatstājiet neko kabatās.
 • Atcerieties, ka stiprs cilvēks ir labsirdīgs cilvēks. Saglabājiet toleranci sacensību laikā, palīdziet citam dalībniekam, ja redzat, ka viņš nevar veikt šķērsli un arī jūs saņemsiet palīdzību, kad to vajadzēs.
 • Tiek rekomendēts ņemt līdzi vismaz vienu atbalstītāju. Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, distancē, starta grupās.
 • Dalībniekiem un līdzjutējiem ierodoties uz pasākumu ar suņiem, obligāti jānodrošina tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, pasākuma personālam ir tiesības izraidīt dalībnieku no pasākuma teritorijas.
 • Aicinām visus būt prātīgiem un sagatavoties šim skrējienam. Trase ir pietiekami sarežģīta un vēl grūtāku to var padarīt laikapstākļi.
 • Dronu izmantošana pasākuma teritorijā bez saskaņošanas ar organizatoriem ir aizliegta. Sods 500 Eur.
 1. Reklāma:
 • Jebkura veida ar organizatoriem nesaskaņotas uzņēmumu vai organizāciju reklāmas aktivitātes skrējienā un ar to saistītajos pasākumos ir aizliegtas. Sods – 1000 EUR.
 1. Stipro skrējiena gids:
 • Stipro skrējiena gids ir neatņemama nolikuma sastāvdaļa un papildinājums. Gids tiek publicēts ne vēlāk kā 3 dienas pirms pasākuma.

!!! Uz “Stipro skrējienu”  attiecas arī pasākuma norises vietas iekšējās kārtības noteikumi.